LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"

STRUCTURA LICEULUI IGOR VIERU

Activitatea Liceului Academic de Arte Plastice ”Igor Vieru” este organizată şi se desfăşoară în baza prevederilor Constituţiei, a Legii Învăţământului, Guvernului şi Actelor normative elaborate de Ministerul Culturii şi Ministerul Educaţiei.

Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” este o instituţie de tip internat şi este unica instituţie preuniversitară cu profil artistic din Republica Moldova care oferă copiilor talentaţi din întreaga Republică, cunoştinţe trainice şi pregătire profesională în domeniul artelor plastice. Studiile în liceu se desfăşoară în limba de stat şi cuprind două etape de pregătire: gimnazială (cl. a V – IX-a) şi liceală (cl. a X – XII).

Fondarea acestei instituţii a avut scopul de a crea condiţii favorabile pentru copiii talentaţi din Republică pentru studierea aprofundată a artelor plastice. Elevii sunt selectaţi în baza unui concurs de admitere la disciplinele de specialitate (desen, pictură, compoziţie) şi la disciplinele de cultură generală (limba română, limba străină, matematică). Admiterea elevilor nu este condiţionată de domicilierea părinţilor (este admis studiul elevilor de peste hotarele Republicii). Pe parcursul a 8 ani de studiu elevii instituţiei realizează cursul gimnazial şi liceal la disciplinele de cultură generală şi de specialitate. Catedra de Arte Plastice le oferă elevilor în etapa gimnazială să însuşească tehnica picturii în acuarelă, iar în cea liceală să posede tehnica picturii în ulei.

Învăţământul liceal se încheie cu examen de bacalaureat, care se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul elaborat de Ministerul Educaţiei, iar în cadrul instituţiei cu susţinerea lucrării de diplomă executată de absolvenţi care are drept scop confirmarea capacităţilor profesionale la încheierea studiului în liceu. Comisia de diplomă numită de administraţie, apreciază şi decide prin note calitatea şi nivelul diplomelor absolvenţilor.

La promovarea examenului de bacalaureat, absolvenţii obţin diploma de bacalaureat, care oferă dreptul de înmatriculare în învăţământul superior la toate specialităţile de profil artistic, în conformitate cu Regulamentul de admitere în învăţământul superior, elaborat de Ministerul Educaţiei.

De la fondarea instituţiei şi până în prezent au absolvit 34 de promoţii cu un număr de 779 absolvenţi. Absolvenţii Liceului îşi continuă studiile la Instituţiile de Învăţământ Superior artistic din Republica Moldova (Facultăţile de Pictură, Grafică, Arhitectură, Pictură Murală, Design Vestimentar, Design Interior, Design Industrial etc.) şi la cele mai prestigioase Universităţi de Artă din Europa: Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara, Moscova, Sanct-Petersburg, Tallin, Minsk, Kiev, Lvov, Harcov, Roma, Milano, Madrid, Belgrad, Paris, etc. 

 

Clădirea Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” este constituită din 2 blocuri a câte 2 etaje. Blocul I este destinat studiilor, iar blocul II reprezintă căminul liceului. 

Blocul I al Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” dispune de 9 săli de clasă dintre care o sală de informatică, destinate desfăşurării procesului instructiv-educativ la disciplinele de cultură generală.

Pentru desfăşurarea procesului educativ artistic, liceul dispune de 10 ateliere de creaţie și o sală de anatomia plastică.

în care elevii studiază bazele desenului, picturii şi compoziţiei în tehnica acuarelei şi picturii în ulei. Elevii realizează lucrări de curs după modele şi conform programului curricular aprobat la începutul anului de studii de către Catedra de Arte Plastice. 

Disciplinele de profil sunt coordonate de 16 profesori de specialitate, iar pentru reuşita procesului de studiu, liceul operează cu un bogat fond metodic de lucrări şi inventar artistic (figuri de ghips după opere clasice, draperii şi obiecte pentru modele tematice, etc.).

La orele de specialitate fiecare clasă se împarte în două grupuri a câte aproximativ 10-13 elevi. De asemenea, Liceul din anul 2011 dispune de o sală de expoziţii.

 

În incinta acesteia se inaugurează, lunar, expoziţii cu caracter metodic de pictură, grafică, desen, se organizează mese rotunde şi alte evenimente culturale care vin să revalorifice importanţa instruirii academice în instituţiile contemporane cu profil artistic. La inaugurarea expoziţiilor sunt prezenţi artişti plastici, critici de artă, personalităţi remarcabile ale culturii Republicii Moldova. În cursul anului de studii 2011 – 2012 s-au organizat expoziţii metodice importante, precum cea ”În Memoriam” marelui pictor Igor Vieru, a profesorului Nicolae Nedealcov, expoziţia lucrărilor din fondul metodic al Colegiului de Arte Plastice „Al. Plămădeală”, expoziţia ”Retrospectivă” a absolvenţilor Academiilor din Sankt-Petersburg, Moscova, Kiev, Lvov, Harkov, expoziţia de pictură a maeştrilor Valentina Rusu-Ciobanu, Glebus Sainciuc şi Leonid Grigoraşenco ş.a. Sala de expoziţii a Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” a devenit, reieşind din cuvintele criticului de artă Constantin Spînu, ”un centru cultural în oraşul Chişinău”.

 

Biblioteca liceului dispune de o sală de lectură în care elevii şi profesorii liceului pot consulta literatura necesară. Liceul dispune de 2 terenuri sportive, unul pentru baschet şi altul pentru fotbal. 

 

Blocul II (căminul Liceului)

dispune de băi, cabine de duş, 16 odăi pentru o capacitate maximă de 50 - 60 de locuri, renovate şi mobilate cu inventar nou în care sunt create condiţii optime de viaţă. 

În vara anului 2011, a fost creată o sală de cinema

dotată cu mobilă şi tehnică specială. Aici elevii, preponderent cei cazaţi în cămin, au posibilitatea să vizioneze filme artistice din clasica culturii naţionale şi universale, filme documentare despre personalităţi care au marcat istoria artelor, literaturii, muzicii, ştiinţei mondiale. În această sală mai sunt organizate lecţii deschise în formatul power point de către invitaţi, doctori în ştiinţe, artişti plastici, specialişti versaţi în diverse materii, precum istoria, literatura, geografia, istorie artelor, etc. 

 

Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” dispune de bucătărie şi cantină

amenajată cu mobilier nou. Elevii liceului pot lua prânzul în cantină, iar elevii cazaţi în cămin se alimentează în cantina liceului de trei ori pe zi. 

 

Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” oferă toate condiţiile necesare unui proces instructiv-educativ artistic de calitate, astfel promovând cultura şi arta la nivel naţional şi internaţional. 

 

În Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” activează două Catedre Didactice: Catedra Discipline de cultură generală şiCatedra Arte Plastice la disciplinele de profil care contribuie la eficientizarea procesului instructiv-educativ.

I. CATEDRA DISCIPLINE DE CULTURĂ GENERALĂ (limba şi literatura română, limba şi literatura rusă, limba engleză, limba franceză, istorie, educaţie civică, matematică, chimie, fizică, astronomie, biologie, informatică, geografie,educaţia muzicală), şef catedră Stîncă Natalia, profesor de limba engleză magistru în filologie, grad didactic II.

În componenţa CATEDREI DISCIPLINE DE CULTURĂ GENERALĂ activează următorii pedagogi:

1. Vişnevschi Stela, profesor de limba şi literatura română, grad didactc I 

2. Guci Victoria, profesor de matematică, grad didactic II 

3. Lazar Maria, profesor de istorie şi educaţie civică, grad didactic II.

4. Stîncă Natalia, profesor de limba engleză, magistru în filologie, grad didactic I;

5. Gușanu Tatiana, profesor de limba engleză, grad didactic I;

6. Goraș Marrgarita, profesor de limba şi literatura română, grad didactic II;

7. Vasilache Andrei, profesor de limba engleză, grad didactic II;

8. Mițelea Silvia, profesor de geografie, magistru în georgafie;

9. Jechiu Elena, profesor de ştiinţe, biologie şi geografie, magistru în geografie, grad didactic I; 

10. Melenciuc Mihail, profesor de chimie şi biologie, doctor în biologie, grad didactic superior;

11. Bantaș Petru, profesor de fizică şi astronomie și informatică, grad didactic I;

12. Rotari Svetlana, profesor de limba şi literatura rusă, grad didactic II 

13. Burhoch Vadym, profesor de educaţia fizică;

Catedra Discipline de Cultură Generală este responsabilă pentru activităţile metodice, obiectivul de bază fiind organizarea şi perfecţionarea continuă a fiecărui cadru didactic.

II. CATEDRA ARTE PLASTICE (desen, pictură, compoziţia, educaţia tehnologică, anatomia plastică, istoria artelor plastice), şef secţie Edu Inga-Tomaș, profesor de profil, director adjunct, membru UAP.

În componenţa CATEDREI DE ARTE PLASTICE activează următorii pedagogi:

• Ciclul gimnazial 

1. Savin Igor, profesor de profil, grad didactic Superior, membru stagiar UAP

2. Guţu Olga, profesor de profil, grad didactic Superior, membru UAP

3. Gherasimov Anatolie, profesor de profil, membru UAP 

4. Cojocari Oleg, profesor de profil, membru UAP

5. Dolinţă Dina, profesor de profil, grad didactic I

6. Gițu Leonardo, profesor de profil, membru UAP

7. Edu Inga-Tomaș, profesor de profil, membru UAP

8. Leagul Carolina-Xenia, profesor de profil, masterandă

• Ciclul liceal

1. Ghimpu Anatol, profesor de profil, grad didactic Superior, membru UAP 

3. Palamarciuc Vladimir, profesor de profil, Titlul onorific ”Mihai Grecu”

4. Peşterean Constantin, profesor de profil, profeor de anatomia plastică, grad didactic Superior

4. Clapatiuc Alexandra, profesor de profil, grad didactic II, membru stagiar UAP

5. Hamurari Nina, profesor desen, pictură, grad didactic I, membru UAP

6. Ghimpu Oxana, profesor de profil, grad didactic I, membru UAP

7. Bădrăgan Sergiu, profesor de profil, grad didactic Superior, membru UAP

8. Malcoci Vitalie, profesor de istoria artelor plastice, doctor, membru UAP

9. Bakițkii Veaceslav, profesor de profil, grad didactic Superior, membru UAP

În baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Ceretării unitatea şcolară elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare al Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. Astfel în cadrul Liceului funcţionează două comisii, la obiectele de cultură generală şi la obiectele de profil.

1. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, preşedinte Stîncă Natalia, director, profesor de limba engleză, grad didactic I, magistru în filologie germanică.

2. Comisia Metodică, preşedinte Savin Igor, profesor de profil, Grad didactic Superior, membru UAP.