LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"

Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” este unica instituţie de stat preuniversitară cu profil artistic din Republica Moldova, care formează specialişti în domeniul artelor plastice, începând cu anul 1969. Fiind o instituție republicană, programul artistic pot să-l urmeze copiii din întreaga ţară, în acest scop, liceul dispune de cămin, iar elevii domiciliaţi în alte localtăţi decât mun. Chişinău, beneficiază de bursă de întreţinere.

În instituţie sunt admiși la studii şi elevi de peste hotarele Republicii.

Procesul de studii se desfăşoară în limba română, în conformitate cu planul individual de învăţământ, aprobat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării pentru Liceu. În planul de învăţământ se regăsesc toate disciplinele şcolare studiate şi în liceele teoretice. Oferta educaţională pentru obiectele de profil include disciplinele: desen, pictură, compoziţie, istoria artelor plastice, anatomia plastică.

Elevii pot beneficia de burse de promovare în baza rezultatelor academice.

  Pe parcursul a 8 ani de studii elevii instituţiei realizează cursul gimnazial şi liceal la disciplinele de cultură generală şi de specialitate. Secţia Arte Plastice le oferă elevilor în etapa gimnazială să însuşească tehnica picturii în acuarelă, iar în cea liceală să posede tehnica picturii în ulei.

  Învăţământul liceal se încheie cu examen de bacalaureat la disciplinele de cultură generală şi de specialitate, care se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul elaborat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, iar în cadrul instituţiei cu susţinerea lucrării de diplomă executată de absolvenţi, care are drept scop confirmarea capacităţilor profesionale la încheierea studiilor în Liceu. 

  La promovarea examenului de bacalaureat, absolvenţii obţin diploma de bacalaureat, care le oferă dreptul de înmatriculare în învăţământul superior la toate specialităţile de profil artistic.

I. Dispoziţii generale

1.1. Prezentul Regulament este elaborat în baza Statutului Liceului Academic de Arte Plastice “Igor Vieru”.

1.2. Liceul Academic de Arte Plastice “Igor Vieru” (în continuare liceu) reprezintă o instituţie de învăţămînt preuniversitar orientat spre elevii dotaţi în domeniu artelor plastice şi bazat pe calitatea înaltă a procesului de instruire.

1.3. Obiectivul principal al Liceului este selectarea, instruirea şi promovarea elevilor dotaţi în domeniul artistic.

1.4. Admiterea la Liceu se efectuează prin concurs bazat pe principiile echităţii, calităţii, transparenţei şi eficienţei evaluării şi are drept scop realizarea selecţiei candidaţilor pe criterii de cunoştinţe şi aptitudini în domeniul artelor plastice.

1.5. La concursul de admitere se poate înscrie orice elev din Republica Moldova – care are abilităţi în domeniul artelor plastice.

1.6. La concursul de admitere se poate înscrie şi elevi de peste hotarele Republicii Moldova.

II. Organizarea şi desfăşurarea concursului

2.1. Admiterea la studii în clasele a V-a – a X-a a Liceului Academic de Arte Plastice se efectuează anual, prin concurs. Concursul de admitere se desfăşoară în baza probei practice la pictură și a unei convorbiri.

2.2. A. Învăţământ gimnazial

Admiterea în clasele a V-a – a IX-a se face prin concurs, în baza probei practice de aptitudini artistice la disciplina de profil – Pictură. 

2.3. B. Învăţământ liceal

Admiterea în clasa a X-a se face prin concurs, în baza probei practice de aptitudini artistice la disciplina de profil și a certificatului de studii gimnaziale.  

La concursul de admitere la studii liceale pot concura absolvenţii de gimnaziu, deţinători de Certificate de studii gimnaziale.

2.4. Pentru înscrierea la concursul de admitere sunt necesare următoarele acte:

• Cererea depusă pe numele directorului la secretariat. Cererea de admitere poate fi expediată şi pe adresa de e-mail a liceului. 

• Copia adeverinţei de naştere a elevului

• 4 fotografii ( 3x4 cm. )

• Certificatul medical ( forma 086 e )

• Situaţia academică (admiterea la streapta gimnazială) / certificatul de studii gimnaziale (admiterea la treapta liceală) 

• Copia buletinului de identitate a părintelui / tutorelui

2.5. Cerinţe faţă de proba practică - Pictura:

• Proba practică la Pictură se realizează în baza unei naturi statice după model. 

• Tehnica de realizare: acuarelă, guaşă. Modele de lucrări pentru admitere 

• Formatul hârtiei: A3

• Toate materialele de lucru pentru admitere vor fi asigurate de către candidaţi.

III. Coordonarea Metodologică a probei de admitere

3.1. Componenţa Comisiei de Examene şi Admitere:

• Preşedinte: directorul sau directorul adjunct al instituției

• Vice-preşedinte: preşedintele comisiei metodice

• Membri: 3-4 cadre didactice

• Secretar: secretarul instituţiei

3.2. Competenţele şi obligaţiile Comisiei de Examene şi Admitere: 

• Aprobă variantele probei de concurs;

• Întocmeşte graficul desfăşurării concursului de admitere;

• Organizează evaluarea candidaţilor prin intermediul probei de concurs;

• Consemnează în borderouri rezultatele obţinute la proba respectivă;

• Asigură corectitudinea desfăşurării şi obiectivele evaluării probei de concurs;

  • Calculează media de concurs

• Aprobă procesul verbal final al rezultatelor înmatriculării elevilor în limita numărului stabilit de locuri;

• Întocmeşte raportul cu privire la rezultatele admiterii;

• Prezintă propuneri pentru perfecţinoarea procesului de admitere;

IV. Înmatricularea candidaţilor

• Înmatricularea se face în ordinea descreşterii punctajului total al concursului, în limitele numărului de locuri planificate (vacante).

• Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de către Comisia de admitere, se afişează pe panoul informativ.

• Dacă mai mulţi candidaţi înregistrează acelaşi punctaj total în concurs, înmatricularea se va face acordându-se prioritate candidaţilor premianţi la olimpiade, concursuri, conferinţe naţionale şi internaţionale.

• Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la LAAP “Igor Vieru” prin ordinul directorului Liceului.

 

Pentru gimnaziu:

Copilul Dumneavoastră doreşte să participe la concursul de admitere la Liceul Academc de Arte Plastice „Igor Vieru”?

Trimiteţi cererea de participare la adresa :

Str. Miron Costin 24,

Comisia de admitere

MD – 2068, Chişinău,

Republica Modova

Sau expediază cererea cu subiectul ADMITERE la adresa e-mail: laapadmitere@gmail.com

 

Crererea poate fi accesată aici: 

 

https://docs.google.com/document/d/15JDIr3e3wUDYJoC1bMuNWOisULQTAn_I/edit?usp=sharing&ouid=103174334379170396381&rtpof=true&sd=true

 

 

Pentru Liceu:

Vrei să participi la concursul de admitere la Liceul Academc de Arte Plastice „Igor Vieru”?

Trimite cererea de participare la adresa :

Str. Miron Costin 24,

Comisia de admitere

MD – 2068, Chişinău,

Republica Modova

Sau expediază cererea cu subiectul ADMITERE la adresa e-mail: laapadmitere@gmail.com

 

cererea de admitere poate fi accesată aici:  

 

https://docs.google.com/document/d/1IMu2YYKP-td_avAIi7PzBmNNxtsiASVb/edit?usp=sharing&ouid=103174334379170396381&rtpof=true&sd=true 

 

 

 

 

 

 Elevii în Liceu sunt selectaţi în baza unui concurs de admitere la disciplina de profil -  Pictură.

 Actele necesare la admitere:

1.       Cererea depusă pe numele directorului

2.       Copia adeverinţei de naştere a elevului

3.       4 fotografii ( 3x4 cm. )

4.       Certificatul medical ( forma 086 e ) prezentat la începutul anului de studii împreună cu carnetul medical și informația despre vaccinare.

5.       Situaţia academică (pentru admitere în clasele a V-a – a IX-a)

6.       Certificatul de studii gimnaziale (pentru studii liceale, clasa a X-a)

7.       Copia buletinului de identitate a părintelui / tutorelui

8.       Prtofoliul cu lucrări realizate de candidat.

 

·       ·        Termenul de depunere a actelor pentru admitere, etapa a II:     

      07 - 09 august 2023.

     ·        Actele se depun fizic, în anticamera liceului.

 

 Programul de activitate al secretariatului: luni – vineri, orele 9:00 – 14:00.

 Telefon / fax (+373) 22497129

 Adresa: Chişinău, str. Miron Costin 24, MD-2068

 

Cerinţe faţă de proba practică - Pictura:

·        Proba practică la Pictură se realizează în baza unei naturi statice după model.

·        Tehnica de realizare: acuarelă, guaşă. 

·        Formatul hârtiei: A3

·        Toate materialele de lucru pentru admitere vor fi asigurate de către candidaţi.

 

 

Data desfășurării probei practice 10 august 2023, ora 9.00

 

 

Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” este unica instituţie de stat preuniversitară cu profil artistic din Republica Moldova, care formează specialişti în domeniul artelor plastice, începând cu anul 1969. Fiind o instituție republicană, programul artistic pot să-l urmeze copiii din întreaga ţară, în acest scop, liceul dispune de cămin, iar elevii domiciliaţi în alte localtăţi decât mun. Chişinău, beneficiază de bursă de întreţinere.

În instituţie sunt admiși la studii şi elevi de peste hotarele Republicii.

Procesul de studii se desfăşoară în limba română, în conformitate cu planul individual de învăţământ, aprobat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării pentru Liceu. În planul de învăţământ se regăsesc toate disciplinele şcolare studiate şi în liceele teoretice. Oferta educaţională pentru obiectele de profil include disciplinele: desen, pictură, compoziţie, istoria artelor plastice, anatomia plastică.

Elevii pot beneficia de burse de promovare în baza rezultatelor academice.

  Pe parcursul a 8 ani de studii elevii instituţiei realizează cursul gimnazial şi liceal la disciplinele de cultură generală şi de specialitate. Secţia Arte Plastice le oferă elevilor în etapa gimnazială să însuşească tehnica picturii în acuarelă, iar în cea liceală să posede tehnica picturii în ulei.

  Învăţământul liceal se încheie cu examen de bacalaureat la disciplinele de cultură generală şi de specialitate, care se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul elaborat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, iar în cadrul instituţiei cu susţinerea lucrării de diplomă executată de absolvenţi, care are drept scop confirmarea capacităţilor profesionale la încheierea studiilor în Liceu. 

  La promovarea examenului de bacalaureat, absolvenţii obţin diploma de bacalaureat, care le oferă dreptul de înmatriculare în învăţământul superior la toate specialităţile de profil artistic.