LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"
Concurs pentru funcția de director adjunct.

Concurs pentru funcția de director adjunct.

29 May 2021

Liceul Academic de arte Plastice ”Igor Vieru” anunță concurs pentru ocuparea funcției de director adjunct pentru instruire la disciplinele de cultură generală, 0,5 unitate de funcție.

Condiții de participare la concurs

La funcţia de director adjunct poate candida persoana care întruneşte  cumulativ următoarele condiţii:

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;

- are studii superioare universitare;

- are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;

- cunoaşte limba română ;

- este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

- nu are antecedente penale;

- nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(l) lit. l), m) şi n) din Codul muncii.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director adjunct,  vor depune, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului în Monitorul Oficial, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

1.      Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.l a Regulamentului „Cu privire la organizarea si desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director și director adjunct în instituţiile de învăţământ general”, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 163, din 23 martie 2015;

2.      Copia buletinului de identitate;

3.      Copia/copiile actului/actelor de studii;

4.      Copia carnetului de muncă;

5.      Curriculum vitae perfectat după modelul Euro Pass, specificat în anexa nr. 2 al aceluiaşi Regulament;

6.      Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă (din punct de vedere medical: fizic şi neuropsihic), pentru exercitarea funcţiei;

7.      Cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

8.      Lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante.

Ținând cont de situația epidemiologică din țară, dosarul va fi depus prin e-mail la adresa electronică liceulacademicigorvieru@gmail.com

Data-limită de depunere a actelor – 20 iunie 2021, ora 17.00.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare: Brega Tamara, telefon de contact: 022497129, 022445383.