LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"
Anunț prelungire concurs

Anunț prelungire concurs

02 Feb 2024

Liceul Academic de Arte Plastice ”Igor Vieru” prelungește concursul pentru ocuparea funcțiilor distincte de

1. director adjunct pentru instruire la disciplinele de profil (0,5 unitate de funcție) și

2. director adjunct pentru educație (0,5 unitate de funcție).

 

Condiții de participare la concurs:

La funcţia de director adjunct poate candida persoana care întruneşte  cumulativ următoarele condiţii:

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;

- are studii superioare universitare;

- are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;

- cunoaşte limba română ;

- este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

- nu are antecedente penale;

- nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(l) lit. l), m) şi n) din Codul muncii.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director adjunct,  vor depune, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului în Monitorul Oficial, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

1.      Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.l a Regulamentului „Cu privire la organizarea si desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director și director adjunct în instituţiile de învăţământ general”, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 163, din 23 martie 2015;

2.      Copia buletinului de identitate;

3.      Copia/copiile actului/actelor de studii;

4.      Copia carnetului de muncă;

5.      Curriculum vitae perfectat după modelul Euro Pass, specificat în anexa nr. 2 al aceluiaşi Regulament;

6.      Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă (din punct de vedere medical: fizic şi neuropsihic), pentru exercitarea funcţiei;

7.      Cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

8.      Lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante.

Dosarul va fi depus la adresa mun. Chișinău, str. M. Costin 24 sau prin e-mail la adresa electronică liceulacademicigorvieru@gmail.com

 

Bibliografia concursului  pentru ocuparea funcţiei de director adjunct în Liceul Academic de Arte Plastice ”Igor Vieru”

1. DOCUMENTE GENERALE

1.1. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994 (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova nr.1, din 18.08.1994) ;

 1.2 .Legea privind accesul la informație nr.982-XIV din 11.05.2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664, din 28.07.2000) ;

1.3. Legea cu privire la petiționare nr.190 din 19.07.1994 (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova nr.6-8, din 24.01.2003);

1.4. Codul muncii al Republicii Moldova, 2003 nr.159-162. Publicat: 29.07.2003 în Monitorul Oficial; 1.5. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 Educația 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.944 din 14 noiembrie2014;

1.6. Codul educației al Republicii Moldova nr.152, din 17.07.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.319-324, din 24.10.2015, www.justice.md);

1.7. Legea Republicii Moldova cu privire la registre nr.1320-XIII, din 25.09.1997, (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova nr.77-78, din 27.11.1997);

1.8. Regulamentul „ Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru  ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general”, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.163, din 23 martie 2015.

 2.MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR

2.1. Regulamentul - tip al instituției de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, aprobat prin ordinul ME al R.Moldova nr.235 din 25.03.2016; 

2.2. Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea, absolvirea și transferul  elevilor în învățământul primar și secundar, aprobate  prin ordinul Ministerului Educației nr.70, din 30.01.2020;

2.3. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobate prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 1091 din 07.10.2020;

2.4. Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectivele școlii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr.970, din 11.10. 2013;

2.5. Metodologia de admitere a elevilor în învățământul liceal, aprobat prin ordinul  Ministerului Educației nr.454, din 07 iu2ie 2017;

2.6. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ general, aprobat prin ordinul MECC nr.269, din 09.03.2020;

2.7. Instrucțiunea și Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului școlar în învățământ general, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr.559, din 12.06. 2015;

2.9. Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2023-2024;

2.10. Curricula Națională;

 3.PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI

3.1.Convenția ONU cu privire la protecția drepturilor copilului din 20.11.1989;

3.2. Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.77, din 22.02.2013;

3.3. Legea nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți;

 4. FINANȚARE

4.1. LEGEA Nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. 

Data-limită de depunere a actelor – 01 martie 2024.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare: Brega Tamara, telefon de contact: 022497129, 022445383.