LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"
Anunț Concurs! Funcții de Conducere Vacante

Anunț Concurs! Funcții de Conducere Vacante

05 Dec 2023

Liceul Academic de Arte Plastice ”Igor Vieru” anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor distincte de 

1. director adjunct pentru instruire la disciplinele de profil (0,5 unitate de funcție) și 

2. director adjunct pentru educația (0,5 unitate de funcție).

 

Condiții de participare la concurs:

La funcţia de director adjunct poate candida persoana care întruneşte  cumulativ următoarele condiţii:

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;

- are studii superioare universitare;

- are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;

- cunoaşte limba română ;

- este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

- nu are antecedente penale;

- nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(l) lit. l), m) şi n) din Codul muncii.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director adjunct,  vor depune, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului în Monitorul Oficial, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

1.      Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.l a Regulamentului „Cu privire la organizarea si desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director și director adjunct în instituţiile de învăţământ general”, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 163, din 23 martie 2015;

2.      Copia buletinului de identitate;

3.      Copia/copiile actului/actelor de studii;

4.      Copia carnetului de muncă;

5.      Curriculum vitae perfectat după modelul Euro Pass, specificat în anexa nr. 2 al aceluiaşi Regulament;

6.      Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă (din punct de vedere medical: fizic şi neuropsihic), pentru exercitarea funcţiei;

7.      Cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

8.      Lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante.

Dosarul va fi depus la adresa mun. Chișinău, str. M. Costin 24 sau prin e-mail la adresa electronică liceulacademicigorvieru@gmail.com

 

Data-limită de depunere a actelor – 31 decembrie 2023.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare: Brega Tamara, telefon de contact: 022497129022445383.