LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"

REGULAMENTUL cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii la Liceul Academic de Arte Plastice “Igor Vieru”

I. Dispoziţii generale

1.1. Prezentul Regulament este elaborat în baza Statutului Liceului Academic de Arte Plastice “Igor Vieru”.

1.2. Liceul Academic de Arte Plastice “Igor Vieru” (în continuare liceu) reprezintă o instituţie de învăţămînt preuniversitar orientat spre elevii dotaţi în domeniu artelor plastice şi bazat pe calitatea înaltă a procesului de instruire.

1.3. Obiectivul principal al Liceului este selectarea, instruirea şi promovarea elevilor dotaţi în domeniul artistic.

1.4. Admiterea la Liceu se efectuează prin concurs bazat pe principiile echităţii, calităţii, transparenţei şi eficienţei evaluării şi are drept scop realizarea selecţiei candidaţilor pe criterii de cunoştinţe şi aptitudini în domeniul artelor plastice.

1.5. La concursul de admitere se poate înscrie orice elev din Republica Moldova – care are abilităţi în domeniul artelor plastice.

1.6. La concursul de admitere se poate înscrie şi elevi de peste hotarele Republicii Moldova.

II. Organizarea şi desfăşurarea concursului

2.1. Admiterea la studii în clasele a V-a – a X-a a Liceului Academic de Arte Plastice se efectuează anual, prin concurs. Concursul de admitere se desfăşoară în două zile consecutive, în prima zi se realizează convorbirea orală la cultură generală, în a doua zi se desfăşoară proba practică la pictură şi se anunţă decizia de înmatriculare a elevelor. 

2.2. A. Învăţământ gimnazial

Admiterea în clasele a V-a – a IX-a se face prin concurs, în baza probei practice de aptitudini artistice la disciplina de specialitate – Pictură şi a unei convorbiri bazate pe cunoştinţele formate la disciplinele de cultură generală. 

2.3. B. Învăţământ liceal

Admiterea în clasa a X-a se face prin concurs, în baza probei practice de aptitudini artistice la disciplina de specialitate – Pictură şi a unei convorbiri bazate pe cunoştinţele formate la disciplinele de cultură generală - Limba şi literatura română, Limba străină şi Istoria românilor şi universal, etc.

La concursul de admitere la studii liceale pot concura absolvenţii de gimnaziu, deţinători de Certificate de studii gimnaziale.

2.4. Pentru înscrierea la concursul de admitere sunt necesare următoarele acte:

• Cererea depusă pe numele directorului la secretariat. Cererea de admitere poate fi expediată şi pe adresa de e-mail a liceului. 

• Copia adeverinţei de naştere a elevului

• 4 fotografii ( 3x4 cm. )

• Certificatul medical ( forma 086 e )

• Situaţia şcolară 

• Copia buletinului de identitate a părintelui / tutorelui

2.5. Cerinţe faţă de proba practică - Pictura:

• Proba practică la Pictură se realizează în baza unei naturi statice după model. 

• Tehnica de realizare: acuarelă, guaşă. Modele de lucrări pentru admitere 

• Formatul hârtiei: A3

• Toate materialele de lucru pentru admitere vor fi asigurate de către candidaţi.

III. Coordonarea Metodologică a probelor de admitere

3.1. Componenţa Comisiei de Examene şi Admitere:

• Preşedinte: directorul sau directorul adjunct al instituției

• Vice-preşedinte: preşedintele comisiei metodice

• Membri: 3-4 cadre didactice

• Secretar: secretarul instituţiei

3.2. Competenţele şi obligaţiile Comisiei de Examene şi Admitere: 

• Aprobă variantele probelor de concurs;

• Întocmeşte graficul desfăşurării concursului de admitere;

• Organizează evaluarea candidaţilor prin intermediul probelor de concurs;

• Consemnează în borderouri rezultatele obţinute la proba respectivă;

• Asigură corectitudinea desfăşurării şi obiectivele evaluării probelor de concurs;

• Întocmesc caracteristica fiecărui candidat în urma convorbirii orale;

• Aprobă procesul verbal final al rezultatelor înmatriculării elevilor în limita numărului stabilit de locuri;

• Întocmeşte raportul cu privire la rezultatele admiterii;

• Prezintă propuneri pentru perfecţinoarea procesului de admitere;

IV. Înmatricularea candidaţilor

• Înmatricularea se face în ordinea descreşterii punctajului total al concursului, în limitele numărului de locuri planificate (vacante).

• Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de către Comisia de admitere, se afişează pe panoul informative.

• Dacă mai mulţi candidaţi înregistrează acelaşi punctaj total în concurs, înmatricularea se va face acordîndu-se prioritate candidaţilor premianţi la olimpiade, concursuri, conferinţe naţionale şi internaţionale.

• Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la LAAP “Igor Vieru” prin ordinul directorului Liceului.

  Puteți descărca regulamentul de aici