Limba engleza
Deschide pagina Facebook

Noutati


Inceperea admiterii in anul de studii 2018-2019

Post Vacant


Liceul Academic de Arte Plastice “Igor Vieru” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director adjunct pentru educație.

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare pedagogice, care au desfăşurat activitate pedagogică pe parcursul ultimilor 5 ani, cunosc limba română, sunt apţi (din punct de vedere medical: fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei şi nu au antecedente penale.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director adjunct vor prezenta, la LAAP ”Igor Vieru”, personal sau printr-un reprezentant (la anticamera organizatorului concursului), prin poştă sau prin e-mail, până la data de 08.01.2018, următoarele acte:

 1. Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. l a Regulamentului „Cu privire la organizarea si desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director si director adjunct în instituţiile de învăţământ general”, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 163, din 23 martie 2015
 2. Copia buletinului de identitate
 3. Copia/copiile actului/actelor de studii
 4. Copia carnetului de muncă
 5. Curriculum vitae perfectat după modelul Euro Pass, specificat în anexa nr. 2 al aceluiaşi Regulament
 6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă (din punct de vedere medical: fizic şi neuropsihic), pentru exercitarea funcţiei
 7. Cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere
 8. Lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atesta formarea continua, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.

Actele vor fi depuse la LAAP ”Igor Vieru” în anticameră, între orele 9:00 – 15:00.
Informaţii suplimentare puteţi obţine:
- Telefon de contact: (+373) 022 497129;
- E-mail:  liceulacademicigorvieru@gmail.com;
- Data limita de depunere a dosarelor –  08 ianuarie 2018;

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcţiei de director adjunct la la educaţie al LICEUL TEORETIC ”Mihail Kogălniceanu”

 1. DOCUMENTE GENERALE
  1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994);
  2. Legea privind accesul la informaţie nr.982 – XIV din 11.05.2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664 din 28.07.2000;
  3. Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 19.07.1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6-8 din 24.01.03);
  4. Codul muncii al Republicii Moldova, 2003 Nr. 159-162. Publicat : 29.07.2003 în Monitorul Oficial;
  5. Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014 – 2020 Educaţia 2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 944 din 14 noiembrie 2014;
  6. Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 319-324 din 24 octombrie 2015, www.justice.md;
  7. Legea Republicii Moldova cu privire la registre nr. 1320 – XIII, din 25.09.1997, Monitorul Oficial nr. 77 – 78, din 27.11.97;
  8. Regulamentul “Cu privire la organizarea si desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director si director adjunct in instituţiile de învăţământ general”, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 163, din 23 martie 2015;
 2. MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR 
  1. Regulamentul – tip al instituţiei de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar, ciclul Işi II, aprobat prin ordinul ME al R. Moldova nr. 235 din 25.03.2016;
  2. Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învăţării, promovarea, absolvirea şi transferul elevilor în învăţământul primar şi secundar, aprobate prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 638 din 30 iunie 2016;
  3. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobate prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 336 din 03.05.2013;
  4. Standardele de calitate pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar general din perspectivele şcolii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 970 din 11 octombrie 2013;
  5. Metodologia de admitere a elevilor în învăţământul liceal, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 633 din 30 iunie 2016;
  6. Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ general, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 77 din 20 februarie 2015;
  7. Instrucţiunea de organizare a învăţământului la domiciliu, aprobată prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 98 din 26 februarie 2015;
  8. Instrucţiunea şi Planul de acţiuni privind prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi absenteismului şcolar în învăţământul general, aprobate prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 559 din 12 iunie 2015;
  9. PLANUL – cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal, anul de studii 2016 – 2017;
  10. Curricula Naţională;
 3. PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI
  1. Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului din 20.11.89
  2. Procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 77 din 22 februarie 2013;
  3. Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor în situaţii de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.
 4. FINANŢARE
  1. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”;
  2. Hotărârea Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 privind finanţarea în bază de cost per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea