Limba engleza
Deschide pagina Facebook

Liceul astăzi


Inceperea admiterii in anul de studii 2018-2019

LICEUL ACADEMIC DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"

 REGULAMENTUL DE ADMITERE


Regulamentul
cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii 
la Liceul Academic de Arte Plastice “Igor Vieru”

I. Dispoziţii generale

 1. Prezentul Regulament este elaborat în baza Statutului Liceului Academic de Arte Plastice “Igor Vieru”.
 2. Liceul Academic de Arte Plastice “Igor Vieru” (în continuare liceu) reprezintă o instituţie de învăţămînt preuniversitar orientat spre elevii dotaţi în domeniu artelor plastice şi bazat pe calitatea înaltă a procesului de instruire.
 3. Obiectivul principal al Liceului este selectarea, instruirea şi promovarea elevilor dotaţi în domeniul artistic
 4. Admiterea la Liceu se efectuează prin concurs bazat pe principiile echităţii, calităţii, transparenţei şi eficienţei evaluării şi are drept scop realizarea selecţiei candidaţilor pe criterii de cunoştinţe profunde şi aptitudini creative.
 5. La concursul de admitere se poate înscrie orice elev din Republica Moldova – care are abilităţi în domeniul artelor plastice.

      
II. Organizarea şi desfăşurarea concursului

 1. Admiterea la studii în clasele a V-a – a X-a a Liceului Academic de Arte Plastice se efectuează anual, prin concurs.

II.A. Învăţământ gimnazial

 1. Admiterea în clasele a V-a – a IX-a se face prin concurs, în baza probelor de aptitudini la Pictură, şi convorbire orală.
 2. Pentru înscrierea la concursul de admitere sunt necesare următoarele acte:
 • cererea de înscriere depusă pe numele directorului;
 • situaţia şcolară;
 • certificatul de naştere (copie);
 • certificat medical, original (forma 086 e);
 • 4 fotografii color 3x4cm.
 • Lucrări artistice personale

II.B. Învăţămînt Liceal

 1. Admiterea în clasa a X-ea de liceu se face prin concurs, în baza probelor de aptitudini la Pictură, Limba şi literatura română, Limba străină şi Istoria românilor şi universală.
 2. La concursul de admitere la studii gimnaziale pot concura absolvenţii de gimnaziu, deţinători de Certificate de studii gimnaziale.
 3. Pentru înscrierea la concursul de admitere sunt necesare următoarele acte:
 • Cererea de înscriere;
 • Certificatul de absolvire a gimnaziului în original;
 • Certificatul de naştere (copie);
 • Adeverinţă medicală;
 • 4 fotografii cu dimensiunile de 3x4 cm;
 • Lucrări artistice personale: desene, picturi, compoziţii.
 1. Admiterea la studii liceale se va desfăşura în două etape (perioade), conform ordinelor emise de către Directorul instituţiei.

III. Coordonarea Metodologică a probelor de admitere.

 1. Componenţa Comisiei de Examene şi Admitere:
 • Preşedinte: directorul sau directorul adjunct al instituției
 • Vice-preşedinte: preşedintele comisiei metodice
 • Membri: 3-4 cadre didactice
 • Secretar: secretarul instituţiei
 1. Competenţele şi obligaţiile Comisiei de Examene şi Admitere: 
 • aprobă variantele probelor de concurs;
 • întocmeşte graficul desfăşurării concursului de admitere;
 • organizează evaluarea candidaţilor prin intermediul probelor de concurs;
 • consemnează în borderouri rezultatele obţinute la proba respectivă;
 • asigură corectitudinea desfăşurării şi obiectivele evaluării probelor de concurs;
 • întocmesc caracteristica fiecărui candidat în urma convorbirii orale;
 • aprobă procesul verbal final al rezultatelor înmatriculării elevilor în limita numărului stabilit de locuri;
 • întocmeşte raportul cu privire la rezultatele admiterii;
 • prezintă propuneri pentru perfecţinoarea procesului de admitere;

IV. Înmatricularea candidaţilor

 1. Înmatricularea se face în ordinea descreşterii punctajului total al concursului, în limitele numărului de locuri planificate (vacante).
 2. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de către Comisia de admitere, se afişează pe panoul informativ şi pe pagina WEB ale Liceului.
 3. Dacă mai mulţi candidaţi înregistrează acelaşi punctaj total în concurs, înmatricularea se va face acordîndu-se prioritate candidaţilor premianţi la olimpiade, concursuri, conferinţe naţionale şi internaţionale.
 4. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la LAAP “Igor Vieru” prin ordinul directorului Liceului.